Verkorte voorwaarden Sans Souci

 

Deze verkoopvoorwaarden zijn een uitreksel van onze algemeneverkoopvoorwaarden,indien u onze verkoopvoorwaarden kompleet wilt ontvangen mail ons dan even en ze komen in pdf formaat naar u toe.

Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld

Genoemde prijzen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

Wij behouden het recht voor de prijzen in de tussentijd aan te passen. Indien de prijs van een artikel ten tijde van een bestelling hoger is geworden nemen wij altijd eerst contact met u op om met u te bespreken of u het artikel alsnog wilt bestellen.

Kosten van abonnementen zijn niet inbegrepen in de verkoopprijzen.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, wij zullen deze nooit aan derden doorgeven.

Alle leveringen geschieden onder vooruitbetaling via bank, ideal of paypal. Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling via tnt post (voor nederland)

Uw bestelling kan ook worden afgehaald op afspraak tegen contante betaling

Van deze website mag zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden met bronvermelding.

Getoonde afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van het origineel.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid indien blijkt dat de op de internet-site vermelde informatie niet juist is.

Orders welke als gevolg van de genoemde koopovereenkomst aan koper worden verstuurd, kunnen niet worden geweigerd. Indien koper een zending weigert cq niet ophaalt bij een door PTT Post aangegeven kantoor, worden de volledige verzend- en verpakkingskosten alsmede de door Sans Souci gemaakte administratiekosten alsnog bij koper in rekening gebracht.

Retouren

Wanneer u, binnen 1 maand na aankoop, van de koop wilt afzien hanteren wij een zogenaamde 're-stocking fee' van 15%. Dit onder voorbehoud van de hieronder genoemde voorwaarden.

de kosten die gemaakt worden om de artikelen met verzekering onze kant op te sturen zijn voor kosten van de koper.

Het risico van de retourzending is voor de verzender .De koper betaalt ook de kosten die gemaakt zijn om de artikelen naar hem/haar op te sturen ten tijde van de bestelling.

Artikelen, inclusief verpakkingsmateriaal, welke retour gezonden worden dienen in nieuwstaat en compleet te zijn.

Software welke uit de verpakking is geweest nemen wij niet terug.

Batterijen dienen ongeopend te zijn.

Wij behouden het recht artikelen die niet in nieuwstaat zijn te weigeren.

Garantiebepalingen

Op alle produkten, tenzij anders aangegeven, geven wij fabrieksgarantie.

Wanneer blijkt dat een artikel niet naar behoren werkt wordt door de koper eerst contact opgenomen met Sans Souci.

Wij accepteren geen reparaties indien deze niet vooraf aangemeld zijn.

Het artikel wordt, op kosten van de koper, naar Sans Souci verzonden.

Bijgevoegd is een duidelijke klachtomschrijving.

De garantie vervalt wanneer blijkt dat de koper artikel zelf heeft geprobeerd te repareren.

Alle kosten die gemaakt worden om het artikel te verzenden en repareren zijn dan voor de koper.

Wanneer blijkt dat het artikel defect is geraakt door ondeskundig gebruik van de koper, dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de koper.

Uitgesloten van garantie zijn : schades door vocht en/of water, draadbreuken in oortjes en microfoons, batterijen en batterijpacks

Batterijen, accus of batterijpacks hebben een garantie van 3 maanden.

 

 


 

 

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Sans Souci verder te noemen: Sans Souci

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sans Souci:

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Sans Souci

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten.Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Sans Souci)om n of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).Door het gebruik van de internetsite van Sans Soucien/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Sans Soucizijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Sans Souciheeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de klant bijSans Souci aankomt. De klant kan van de overeenkomst af zolang Sans Souci niet bevestigd heeft.Klant en Sans Soucikomen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sans Soucigelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW)en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.De vermelde prijzen zijn vasteprijzen. Dezeprijzen zijnterug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje.Sans Soucikan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. een bankoverschrijving of via de betaalprovider.Betalingen dienen ten allen tijde door Sans Soucigoedgekeurd te zijn alvorens Sans Soucitot uitleveren overgaat.

5. Aflevering / Levertijd

Sans Souci streeft ernaar om binnen 1 tot 3 werkdagenna binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Sans Souciis nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel,

per direct te ontbinden.Sans Souci zorgt voor bezorging binnen Nederland bij voorkeur per GLS koerier en PostNL.Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Voor afgifte is het plaatsen van een handtekening verplicht.

Sans Souci is gerechtigd om - indien Sans Soucidit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Sans Soucizich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant.Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

6. Ruilen en herroepingsrecht

1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven werkdagen na levering van de bestelling in kwestie (14 dagen vanaf september 2013).Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.

2. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Sans Soucizorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.

3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: Goederen niet binnen 7werkdagen na levering zijn aangemeld Goederen na 7werkdagenretour gestuurd worden.

Goederen beschadigd zijn door de klant. De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen. Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.

De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, nieuwstaat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Sans Soucigaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van verzendkosten.Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.Bij ruiling zal Sans Soucieenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen.

7. Overmacht

In geval van overmacht is Sans Souciniet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Voorraad

De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de Klant door Sans Souciz.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Sans Soucizal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

9. Schadevergoeding

Sans Souci is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Sans Souci. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie.Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Sans Souci, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Sans Soucite zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Sans Souciter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.Indien en voor zover Sans Souciaansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 200,-.Eventuele aansprakelijkheid van Sans Soucivoor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf genvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sans Souci, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Privacy

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Sans Souci.Sans Souciverstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

11. Wijziging

Sans Souci heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.12. Garantie

Op alle geleverde geld de garantie van 1 jaar tenzij anders aangegeven. Uitgesloten van garantie zijn: vocht en waterschades, draadbreuken in microfoons en/of oortjes en storingen en/of schades welke niet voortkomen uit een normaal gebruik.

Batterijen en batterijpacks hebben een garantietermijn van 3 maanden.

Wijzigingen in frequentiegebieden welke worden vastgesteld door de overheid vallen niet onder de garantievoorwaarden.

Als de klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen, vervalt de garantie.

13. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

De Rechtbank Middelburg is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van Sans Souci Axelverder te noemen: Sans Souci

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sans Souci:

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Sans Souci

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten.Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Sans Souci)om n of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).Door het gebruik van de internetsite van Sans Soucien/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Sans Soucizijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Sans Souciheeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de klant bijSans Souci aankomt. De klant kan van de overeenkomst af zolang Sans Souci niet bevestigd heeft.Klant en Sans Soucikomen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Sans Soucigelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW)en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.De vermelde prijzen zijn vasteprijzen. Dezeprijzen zijnterug te zien zodra klant een artikel plaatst in het winkelwagentje.Sans Soucikan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. een bankoverschrijving of via de betaalprovider.Betalingen dienen ten allen tijde door Sans Soucigoedgekeurd te zijn alvorens Sans Soucitot uitleveren overgaat.

5. Aflevering / Levertijd

Sans Souci streeft ernaar om binnen 1 tot 3 werkdagenna binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Sans Souciis nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel,

per direct te ontbinden.Sans Souci zorgt voor bezorging binnen Nederland bij voorkeur per GLS koerier en PostNL.Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Voor afgifte is het plaatsen van een handtekening verplicht.

Sans Souci is gerechtigd om - indien Sans Soucidit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt Sans Soucizich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de Klant.Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

6. Ruilen en herroepingsrecht

1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven werkdagen na levering van de bestelling in kwestie (14 dagen vanaf september 2013).Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.

2. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Sans Soucizorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.

3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: Goederen niet binnen 7werkdagen na levering zijn aangemeld Goederen na 7werkdagenretour gestuurd worden.

Goederen beschadigd zijn door de klant. De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen. Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.

De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, nieuwstaat bevinden als tijdens aflevering.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Sans Soucigaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van verzendkosten.Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.Bij ruiling zal Sans Soucieenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen.

7. Overmacht

In geval van overmacht is Sans Souciniet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Voorraad

De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de Klant door Sans Souciz.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Sans Soucizal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

9. Schadevergoeding

Sans Souci is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Sans Souci. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de Klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant geleverde informatie.Schade die naar het oordeel van de Klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Sans Souci, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Sans Soucite zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Sans Souciter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.Indien en voor zover Sans Souciaansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 200,-.Eventuele aansprakelijkheid van Sans Soucivoor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf genvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sans Souci, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Privacy

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Sans Souci.Sans Souciverstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

11. Wijziging

Sans Souci heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.Indien de Klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

12. Garantie

Op alle geleverde geld de garantie van 1 jaar tenzij anders aangegeven. Uitgesloten van garantie zijn: vocht en waterschades, draadbreuken in microfoons en/of oortjes en storingen en/of schades welke niet voortkomen uit een normaal gebruik.

Batterijen en batterijpacks hebben een garantietermijn van 3 maanden.

Wijzigingen in frequentiegebieden welke worden vastgesteld door de overheid vallen niet onder de garantievoorwaarden.

Als de klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen, vervalt de garantie.

13. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

De Rechtbank Arnhem is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.